Zespół Kancelarii stanowią

Aneta Starczewska-Galos

Radca prawny, nr KT — 2425. Doświadczenie zawodowe zdobywała poczynając od 1997 roku współpracując z Kancelarią Radcy Prawnego, w której świadczyła usługi prawne na rzecz podmiotów z branży budowlanej, handlowej, motoryzacyjnej a także na rzecz przedsiębiorstw państwowych. W latach 2004-2010 zatrudniona była, początkowo na stanowisku specjalisty ds. organizacyjno-prawnych, a następnie — po uzyskaniu uprawnień do wykonywani zawodu — na stanowisku radcy prawnego w spółkach prawa handlowego świadcząc kompleksową obsługę prawną na rzecz tych podmiotów z uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i handlowego, a także zajmując się sporami sądowymi i windykacją należności. Następnie świadczyła usługi pomocy prawnej w ramach jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego Aneta Starczewska-Galos w Katowicach udzielając porad prawnych na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, motoryzacyjnej, handlowej, a także szkoły wyższej, a obecnie w ramach spółki pod nazwą SKG Kancelaria Radców Prawnych Starczewska-Galos, Kulawiak, Gruszczyński spółka partnerska.

Uczestniczy w inwestycjach związanych z robotami budowlanymi, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, już na etapie przygotowania projektu umowy bądź negocjacji postanowień umownych, przez przygotowywanie ostatecznej wersji umowy, umów z podwykonawcami, przygotowywania korespondencji w trakcie trwania procesu budowlanego jak i uczestniczenie w sporach sądowych związanych z przedmiotem inwestycji.

Przygotowuje projekty umów w ramach zamówień publicznych.

Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z przepisami dot. szkolnictwa wyższego.

Świadczy pomoc w zakładaniu spółek prawa handlowego, jak i obsługą korporacyjną  tych podmiotów, w tym przygotowywanie uchwał, aktów wewnętrznych, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców, jak też uczestniczenie w przekształceniach, podziałach i łączeniu  spółek.

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych.  

 

Joanna Kulawiak

Radca prawny, nr KT — 2414. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2001 roku poczynając od Kancelarii Podatkowo-Finansowej w Katowicach, a następnie poprzez pracę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach na stanowisku referenta. Równolegle świadczyła pracę na stanowisku asystenta prawnego w Kancelarii Radców Prawnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego, a następnie wykonywała zawód radcy prawnego świadcząc usługi pomocy prawnej w ramach jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Kulawiak w Katowicach, współpracującej, w ramach umowy konsorcjum, z Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Gruszczyńskiego z siedzibą w Katowicach jak również z innymi radcami prawnymi. Obecnie świadczy usługi prawne w ramach spółki pod nazwą SKG Kancelaria Radców Prawnych A. Starczewska-Galos, J. Kulawiak, P. Gruszczyński spółka partnerska.

Z racji swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z zakresem prawa administracyjnego — tak materialnego, jak i procesowego, obsługą prawną jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego różnego szczebla, egzekucją w administracji, prawem samorządu terytorialnego, prawem zamówień publicznych, prawem własności intelektualnej, prawem energetycznym, prawem ubezpieczeń majątkowych, prawem rodzinnym i prawem pracy oraz świadczy kompleksową i stałą obsługę spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz przedsiębiorstw energetycznych, w tym operatorów systemów dystrybucyjnych zajmujących się przesyłaniem paliw gazowych oraz energii elektrycznej.

Języki obce: j. niemiecki

 

Paweł Gruszczyński

Radca prawny, wspólnik. Doświadczenie zawodowe zdobywał poczynając od 1998 roku. Współzałożyciel SKG Kancelaria Radców Prawnych Starczewska-Galos, Kulawiak, Gruszczyński spółka partnerska.

Świadczy kompleksową i stałą obsługę spółek prawa handlowego w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz przedsiębiorstw energetycznych - w tym operatorów systemów dystrybucyjnych.

Z racji swojego doświadczenia zawodowego oraz zainteresowań specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z branży handlowej, Automotive, górniczej, geodezyjnej, budowlanej, w tym deweloperskiej, maszynowej, IT oraz z zakresu prawa sportowego. Ponadto wsparcie powyższych branż dotyczy również stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych (zarówno wykonawców jak i zamawiających, z uwzględnieniem zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą) oraz przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym.

Zrealizowane ciekawsze projekty w ramach wsparcia prawnego:

 • inwestycje liniowe realizowane w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dofinansowaniem unijnym (wsparcie w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz opracowanie wzoru umowy),
 • wsparcie prawne zamawiającego przy budowie aquaparku w oparciu o procedurę FIDIC,
 • wsparcie prawne przy rozbudowie obiektów użyteczności publicznej przy zastosowaniu regulacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o  koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 • wdrożenie i uruchomienie Systemu SAP w zakresie funkcji modułów SAP Plant Mangement, modułu SAP Project System, modułu SAP Investition Management, modułu SAP Materials Management, Prognozowanie, Planowanie, Budżetowanie, Analizy, Zrównoważona Karta Wyników, Kokpity Menedżerskie, SAP for Utilities (wsparcie w zakresie Prawa zamówień publicznych, w tym uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, opracowanie wzoru umowy, zmian umów oraz wsparcie w toku realizacji umów),
 • wparcie prawne Zamawiającego w postępowaniach na świadczenie usługi operatorskiej sieci telekomunikacyjnej WAN w zakresie transmisji danych, głosu i wideo poprzez wirtualną prywatną sieć szkieletową VPN,
 • wparcie prawne Zamawiającego w postępowaniach na świadczenie usług hostowania, serwisowania, utrzymywania i rozbudowy systemu cms i rozwiązań portalowych
 • wparcie prawne Zamawiającego w postępowaniach na budowę sieci telefonii IP oraz systemu videokonferencyjnego
 • zastępstwo w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
 • wsparcie prawne przy realizacji umów wdrożeniowych ciężkich maszyn CNC.
 • wsparcie prawne przy due dilligence przeznaczonej do zbycia spółki skarbu państwa,
 • wsparcie prawne w procesach sądowych dotyczących robót budowlanych wykonanych na rzecz sieci galerii handlowych,
 • wsparcie prawne zawodników w procesach z udziałem klubów Extraklasy.

Zainteresowania:

motoryzacja, rajdy samochodowe, kyokushin karate, piłka nożna, turystyka górska, historia

 

Grzegorz Zdolski

Radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywał poczynając od 2008 roku poprzez współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Joanny Kulawiak z siedzibą w Katowicach oraz Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Gruszczyńskiego z siedzibą w Katowicach, jak również w ramach współpracy z innymi radcami prawnymi.

Obecnie partner w ramach spółki SKG Kancelaria Radców Prawnych Starczewska-Galos, Kulawiak, Gruszczyński Spółka partnerska.

W swojej codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawnymi aspektami zastosowania zaawansowanych technologii w obrocie gospodarczym. Praktyka ta zaowocowała nabyciem doświadczenia w sferze szeroko rozumianego prawa nowych technologii, w tym prawa Internetu, prawa telekomunikacyjnego, prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych.

Preferowane obszary świadczenia usług prawnych:

 • wsparcie prawne projektów na styku teleinformatyki oraz prawa, dotyczących zarówno przedsiębiorców, jak i indywidualnych użytkowników, w szczególności związanych z wdrożeniami i eksploatacją systemów informacyjnych w administracji i biznesie (ERP) oraz innych systemów informatycznych oraz teletechnicznych,
 • wsparcie prawne w ramach zamówień publicznych, w szczególności w sektorze IT i OT,
 • pomoc prawna dotycząca ochrony autorskich praw majątkowych oraz doradztwo w obszarze ochrony pozostałych praw intelektualnych, a w szczególności ochrona majątkowych praw autorskich do programów komputerowych na etapie nabycia i przeniesienia tychże praw (umowy) oraz dochodzenia roszczeń w związku z ich naruszeniem,
 • wsparcie prawne w obszarze ochrony danych osobowych, a w szczególności wdrożenia systemów ochrony danych osobowych włącznie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi zabezpieczenia danych osobowych,
 • pomoc prawna w obszarze szeroko rozumianego obrotu elektronicznego, w tym handlu elektronicznego, outsourcingu technologii IT w handlu elektronicznym, reklamy w sieci, usług świadczonych drogą elektroniczną, komunikacji elektronicznej oraz aspektów prawnych funkcjonowania społeczności informatycznych,
 • wsparcie prawne w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz teletechnicznej, w tym zagadnień dotyczących wdrażania i utrzymania sieci teleinformatycznych, w tym sieci szerokopasmowych,

Duże doświadczenie również w innych dziedzinach prawa, a w szczególności w sprawach z zakresu:

 • prawa rzeczowego, w tym w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochronę prawa własności i posiadania, służebności, dochodzenia zwrotu lub odszkodowań w związku z wywłaszczeniem nieruchomości,
 • prawa spadkowego, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
 • ubezpieczeń, w tym w sprawach o odszkodowania z tytułu szkody na mieniu i osobie, sprawach o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, sprawach dotyczących szkód komunikacyjnych, w tym z zakresu najmu pojazdów zastępczych, a także w zakresie roszczeń dotycząycych tzw. polisolokat.
 • ustawy o własności lokali, w tym spraw o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości,
 • prawa budowlanego i robót budowlanych,
 • dotacji unijnych, w tym wsparcie prawne na etapie protestów wnoszonych przez beneficjentów oraz skarg wnoszonych do sądu administracyjnego, w tym skarg na decyzje o zwrocie dotacji. 

Radca prawny świadczy usługi także w języku angielskim. 

 

Radosław Kulawiak

Radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywał poczynając od 2009 roku poprzez współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Joanny Kulawiak z siedzibą w Katowicach oraz Kancelarią radcy prawnego Pawła Gruszczyńskiego z siedzibą w Katowicach jak również z innymi radcami prawnymi. Preferowane dziedziny prawa: prawo cywilne i prawo gospodarcze. W ramach współpracy z Kancelarią nabył doświadczenie w dziedzinie prawa energetycznego, prawa karnego, prawa gospodarczego, a także prawa ubezpieczeń majątkowych — zwłaszcza w zakresie odszkodowań komunikacyjnych.

Języki obce : j. angielski

 

a także Aplikanci radcowscy i adwokaccy.